• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności

     Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie.

     Data publikacji strony internetowej: 2010-10-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-07.

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
     • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
     • Część dokumentów zamieszczono jako skan wersji papierowej,
     • Dla informacji brak właściwej relacji,
     • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
     • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.
     Wyłączenia:
     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-14.

     Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20.

     Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

     Skróty klawiaturowe

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Świderska, sekretariatspjonkowo@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 5129 275. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki, ul. ks. J. Hanowskiego 27, 11-042 Jonkowo

     1. W budynku znajduje się 5 wejść. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
     2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
     3. Są pochylnie, pętle indukcyjne. Brak platform, informacji głosowych.
     4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
     5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
     6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
     7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
     8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

     Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki, ul. ks. J. Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowo

     1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak podjazdu dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
     2. Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody mają spocznik.
     3. Są pętle indukcyjne. Brak pochylni, platform, informacji głosowych.
     4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
     5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
     6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
     7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

     Aplikacje mobilne

     Brak aplikacji mobilnych.