• Deklaracja dostępności

   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https//spjonkowo.edupage.org/

   • Data publikacji strony internetowej: 2010-10-25
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-07

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne

   • załączniki w postaci skanów dokumentów umieszczone przed 23 września 2020 roku w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
   • obrazy .jpg umieszczone przed 23 września 2020 roku mogą nie zawierać tekstu alternatywnego

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-14
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-17

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Późniak
   • E-mail: spjonkowo@jonkowo.pl
   • Telefon: 89 512 92 75

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
   • Adres: ul. Ks. J. Hanowskiego 29
    E-mail: spjonkowo@jonkowo.pl
   • Telefon: 89 512 92 75

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   1. Szkoła posiada dwa podjazdy: do wejścia głównego i bocznego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
   2. Na piętra budynku prowadzą schody, brak wind.
   3. Teren przed szkołą jest oświetlony oraz wyposażony w system monitoringu.
   4. Toaleta w budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
   5. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
   6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   7. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego
   • KLAUZULA INFORMACYJNA

   • Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie (adres: ul. Jana Hanowskiego 29, 11 – 042  Jonkowo, tel. 89 512 92 21,  e-mail: spjonkowo@jonkowo.pl)
    2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panem Maciejem Żołnowskim pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
    3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
    4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
    5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
    6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
    7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

    Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  • Formularze i zgody

  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać