• Pedagog specjalny

  • Godziny pracy pedagoga specjalnego pani Moniki Czekalskiej
   PONIEDZIAŁEK11:00–13.40
   WTOREK9:00–11:00
   ŚRODA11:00–14:00
   CZWARTEK12:45–15:10
   PIĄTEK11:00–14:00
   • Zadania pedagoga specjalnego

    01.01.2023 18:33

    Zadania pedagoga specjalnego:

    - prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;
    - prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
    - uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
    - udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
    - prowadzi zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
    - przygotowuje wraz z zespołem psychologiczno–pedeagogicznym Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia, Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny oraz jego ewaluację;
    - koordynuje realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
    - współorganizuje proces kształcenia oraz pracę specjalistów.