• Pedagog specjalny

  • Godziny pracy pedagoga specjalnego
   PONIEDZIAŁEK13:00–17.00
   WTOREK7:00–12:00
   ŚRODA14:00–17:30
   CZWARTEK7:00–12:00
   PIĄTEK13:00–17:30
   • Zadania pedagoga specjalnego

    14.09.2023 23:03

    Zadania pedagoga specjalnego:

    1. Rekomendowanie dyrektorowi działań do realizacji w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego  uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu przedszkola i szkoły.
    2. Prowadzenie badań diagnostycznych:
    - rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
    rozpoznawanie możliwości psychofizycznych uczniów;
    określanie mocnych stron, zainteresowań, predyspozycji;
    rozpoznawanie barier utrudniających funkcjonowanie.
    3. 
    Wspieranie nauczycieli w:
    - rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń i trudności w funkcjonowaniu uczniów;
    - udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniem;
    - dostosowaniu sposobów i metod pracy do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
    - doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych.
    4. 
    Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
    5. 
    Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów objętych kształceniem specjalnym.
    6. 
    Określanie niezbędnych do nauki warunków: sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne możliwości oraz potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
    7. 
    Udzielanie uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
    8. 
    Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.