• Historia szkoły

    • 1955
     • Szkoła Podstawowa w Jonkowie

      Szkoła Podstawowa w Jonkowie

      Budynek szkoły w 1955 roku

    • 23.06.1960
     • Zakończenie roku szkolnego.

      Zakończenie roku szkolnego.

      Zakończenie roku szkolnego w czerwcu 1960 roku.

    • 1966
     • Uroczystość otwarcia szkoły

      Uroczystość otwarcia szkoły

      Uroczyste otwarcie szkoły w 1966 roku

    • 1970
     • Prace w ogrodzie szkolnym

      Prace w ogrodzie szkolnym

      Prace w ogrodzie szkolnym

    • 17.05.1974
     • Święto szkoły

      Święto szkoły

      Uroczyste i tłumne obchody święta szkoły w maju 1974 roku

    • 24.04.2002
     • Budowa sali gimnastycznej

      Budowa sali gimnastycznej

      Powstająca hala gimnastyczna. Na zdjęciu widzimy pierwsze przęsła.

    • 09.2011
     • Uczniowie z Zieloną Flagą

      Uczniowie z Zieloną Flagą

      Nasi uczniowie otrzymali najwyższe międzynarodowe wyróżnienie za działania ekologiczne.

    • 2012
     • Otwarcie "Orlika"

      Otwarcie "Orlika"

  • Pierwsze wzmianki źródłowe o istnieniu szkoły w Jonkowie, pochodzą z XVI wieku. Była to placówka przykościelna, o której regularnie donoszą sprawozdania z wizytacji biskupich. Lekcje odbywały się w pomieszczeniach kościoła, a prowadzili je zwykle kościelni.           W początkach XVII wieku szkoła przeniosła się do nowego, własnego budynku. Podczas wizytacji parafii w 1726 roku przez biskupa warmińskiego Krzysztofa Szembeka zapisano, że zajęcia szkolne prowadził kościelny Piotr Merten. „Książę poetów”, biskup Ignacy Krasicki, kiedy po raz drugi dnia 28 października 1789 roku odwiedził Jonkowo, dokonując konsekracji miejscowego kościoła, zachęcał mieszkańców wsi do wznoszenia i utrzymywania odbudowywanej szkoły. Warto wspomnieć, że rząd pruski, przeznaczył na ten cel 100 talarów. Nauczycielem był wówczas Józef Bolewski. Wiek XIX przyniósł narastające problemy narodowościowe. W czasie wizytacji przeprowadzonej w 1825 roku, inspektor pruski zanotował: „Niemieckie dzieci uczą się po niemiecku, polskie po polsku. Część dzieci mówi po niemiecku, kilku chłopców pisze małe dyktando nie bez błędów”.

   Do szkoły miało uczęszczać 138 uczniów, ale obecnych w dniu wizytacji było jedynie 69. Nauczał wówczas Maciej Fabi, o ponoć słabej znajomości zasad ortografii niemieckiej.

   Jak wskazuje sprawozdanie referatu przemysłowego starostwa olsztyńskiego z marca 1946 roku, w okresie od  1 lipca 1945 roku do 11 lutego 1946 roku remontowano budynek szkolny w Jonkowie. Pierwszą kierowniczką i organizatorką placówki w roku 1946 była Maria Żałapa. W kolejnych latach liczba uczniów ciągle wzrastała, co było związane ze wzrostem liczby mieszkańców Jonkowa oraz reorganizacją sieci szkół w gminie. Pociągało to za sobą konieczność  rozbudowy bazy lokalowej i sukcesywnego wzbogacania bazy dydaktycznej szkoły:

   • w roku szkolnym 1947/1948 w szkole pracowało 2 nauczycieli z 89 uczniami,
   • w 1948 roku szkoła w Jonkowie miała już 3 nauczycieli i 134 uczniów w klasach I – VII.
   • w 1955r. liczba uczniów wynosiła 127, kierowniczką szkoły była  Adamina Dreyer, n-le: Aurelia Gronek, Idzi Podralski, Maria Tarczyńska,
   • wrzesień 1958r. – do szkoły uczęszcza 107 uczniów, jesienią zawiązał się Komitet Budowy Szkoły, która miała być oddana do użytku na 1000-lecie Państwa Polskiego,
   • w październiku 1962r. szkoła otrzymała telewizor i dwie maszyny do szycia,
   • we wrześniu 1963r. duża liczba uczniów skłoniła szkołę do odnajęcia pomieszczenia adaptowanego na salę lekcyjną w prywatnej posesji państwa Karczykowskich. Nauka odbywała się na dwie zmiany,
   • od 1 września 1965r. reforma oświaty wprowadziła 8-klasowe szkolnictwo podstawowe,
   • 1 września 1966r. oddano do użytku nowy budynek szkoły (dzisiejsza siedziba SP w Jonkowie), w której urządzono pracownie: fizyczno – chemiczną, biologiczną, języka polskiego, języka rosyjskiego, geograficzno – historyczną, zajęć praktyczno – technicznych dla dziewcząt i chłopców oraz klas młodszych I-II. W dniu inauguracji nowego roku szkolnego przed szkołą zgromadził się Komitet Organizacyjny Budowy Szkoły pod przewodnictwem sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR Edwarda Kozaka. W skład Komitetu wchodzili przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych PZPR, ZSL, delegat Dywizji im.Tadeusza Kościuszki z Warszawy, poseł na Sejm PRL pan Żuczek. Na dziedzińcu ustawiła się młodzież szkolna, rodzice, orkiestra wojskowa. Po odegraniu hymnu narodowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, głos zabrała Adamina Dreyer, kierowniczka szkoły. Następnie głos zabrał Jan Jaszczuk, inspektor Wydziału Oświaty w Olsztynie, który odczytał akt nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości, odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru szkoły, który kierowniczce A.Dreyer wręczył sekretarz KP PZPR E.Kozak, a ta z kolei oddała go w ręce młodzieży. Następnym punktem programu było uroczyste ślubowanie złożone przez uczniów szkoły, po którym wbito w drzewce sztandaru pamiątkowe gwoździe. Uroczystość zakończyły występy artystyczne uczniów,
   • Wiosną 1972r. Komitet Rodzicielski uchwalił budowę basenu kąpielowego. Miał być budowany w czynie społecznym,
   • 1 stycznia 1973r. szkoła stała się Gminną Szkołą Zbiorczą. Jej dyrektorem został Stanisław Gwiazda. Od września włączono jako filię, szkołę w Mątkach. Liczba nauczycieli wzrosła do 14, a uczniów do 240, we wrześniu do szkoły doszli uczniowie z Mątek (klasy VII – VIII) oraz Szałstr (klasy VII – VIII),
   • 19 maja 1974r. oddano do użytku salę widowiskowo – sportową (dziś sala restauracji „Napoleonka” na ul. ks.J. Hanowskiego 14 w Jonkowie), do której, od tej pory, przez wiele lat uczniowie uczęszczali na lekcje wychowania fizycznego,
   • od października 1977r. do 1981r. przy szkole działa filia Technikum Rolniczego w Tuławkach,
   • 3 września 1979r. wybudowano salę gimnastyczną (obecnie budynek Gimnazjum),
   • w 1988r. w szkole wprowadzono 5 - dniowy tydzień nauki,
   • od 1990r. powróciła do szkoły religia i wprowadzono 6-stopniową skalę ocen,
   • w 1992r. do szkoły dołączyli uczniowie z rozwiązanej szkoły w Mątkach,
   • w marcu 1993r. powołano Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej,
   • w październiku 1994r. zainstalowano w szkole nowoczesną instalację gazową,
   • we wrześniu 1995r. liczba uczniów osiągnęła rekordową jak do tej pory liczbę 323, skupionych w 16 oddziałach. W związku z reorganizacją szkoły w Łomach przeniesiono do Jonkowa uczniów klas V – VIII,
   • w listopadzie 1996r. zainstalowano zbiorniki na gaz płynny, w tym też roku utworzono pracownię komputerową (zakupiono 5 komputerów), w której w styczniu przeszkolenie w zakresie znajomości i obsługi przeszło 15 nauczycieli i rozpoczęły się nadobowiązkowe zajęcia informatyczne dla uczniów kl.VIII,
   • we wrześniu 1999r. do szkoły dołączyli uczniowie z rozwiązanej szkoły w Łomach, ale ogólna liczba uczniów zmalała         w związku z powołaniem do życia Gimnazjum. Od tej pory budynek „starej szkoły” stał się jego siedzibą.
   • 9 kwietnia 2002r. uroczyście wmurowano kamień węgielny pod przyszłą pełnowymiarową halę widowiskowo – sportową, którą oddano do użytku 1 lutego 2003r. o godzinie 1100,
   • od września 2002r. stara sala gimnastyczna po przebudowie stała się budynkiem, w którym wygospodarowano 3 sale lekcyjne dla gimnazjalistów,
   • w roku 2012 oddano do użytku zespół boisk  „Orlik”, a od 1 września zaczął funkcjonować blok żywieniowy z dużą stołówką i nowocześnie wyposażoną kuchnią,
   • w 2016r. oddano do użytku bieżnię lekkoatletyczną przy „Orliku”.

    

   Przez lata istnienia naszej szkoły uczniowie wzbogacali swoją wiedzę, umiejętności biorąc udział w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, w których często zdobywali czołowe miejsca, przygotowując apele, akademie i uroczystości. Rozwijali swoje zainteresowania i zdolności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych:

   • w latach 1950-1960 działało kółko historyczne, biologiczne, matematyczne oraz chór i Szkolne Koło Sportowe,
   • w latach 1960-1970 działało kółko historyczne, polonistyczne, biologiczno – techniczne, matematyczne, PCK, SKO, SKS, Szkolne Koło Budowy Szkół, Koło Odbudowy Kraju i Stolicy, drużyna harcerska i zuchowa, Samorząd Szkolny,
   • w latach 1970-1980 istniało kółko artystyczne, miłośników języka rosyjskiego, SKS, Samorząd Uczniowski, Liga Obrony Kraju, kółko artystyczne, drużyna harcerska (od września 1975r. istniała Gminna Komenda Hufca, która w maju 1978r. zajęła III m. w województwie w rywalizacji hufców wiejskich), w 1977r. na mocy specjalnej umowy Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Jonkowie została zakładem patronackim szkoły, w jej ramach uczniowie pracowali podczas wykopek ziemniaków zarabiając w ten sposób na wycieczki,
   • w latach 1980-1990 działało harcerstwo, Szkolne Koło Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, kółko recytatorskie, Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne, Samorząd Szkolny, SK Ligii Ochrony Przyrody, SK Ligii Obrony Kraju, Spółdzielnia Uczniowska „Mrówka”, PCK, SKS, chór, zespół akordeonistów,
   • w latach 1990 -2000 działał Samorząd Szkolny, Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne, Spółdzielnia Uczniowska „Mrówka”, PCK,SKS, chór, kółko matematyczne,
   • w latach 2000-2010 działało: kółko przyrodnicze, matematyczne, Polski Czerwony Krzyż, Szkolne Koło Sportowe, chór, kółko informatyczne, Samorząd Szkolny,
   • Od 2010r. w naszej szkole działają: kółko przyrodnicze, historyczne, j. angielskiego, matematyczne, teatralne, informatyczne, chór, SKS, Samorząd Szkolny.
    

   ​​​​​​​Dyrektorzy i Kierownicy Szkoły Podstawowej w Jonkowie

   1. Maria Żałapa - pierwsza kierowniczka i organizatorka placówki 1946
   2. Józef Romanowski 1946 - 1947
   3. Jan Szynaka 1947 - 1948
   4. Roman Jurczyk 1949 - 1954
   5. Adamina Dreyer 1954 - 1972
   6. Teresa Zapolska 1972 - 1973
   7. Stanisław Gwiazda 1973 - 1982
   8. Aleksander Trojanowski 1982 - 1990
   9. Janina Rostkowska 1990 - 1991
   10. Cecylia Walec 1991 - 1993
   11. Piotr Siemiątkowski 1993 - 1998
   12. Józef Sender 1998 - 2001
   13. Dorota Borowiec 2001 - 2013
   14. Anna Smolska 2013 - 2020
   15. Małgorzata Świderska 2020 -