• Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki


    1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie zwany dalej „Szkołą” jest publiczną jednostką budżetową.
    2. Siedziba Szkoły  znajduje się przy ul. Ks. J. Hanowskiego 29 w Jonkowie.
    3. Szkoła  jest publiczną szkołą podstawową.
    4. Zasady rekrutacji  do Szkoły określają odrębne przepisy.
    5. Nauka w Szkole jest bezpłatna.
    6. Zajęcia obowiązkowe odbywają się pięć dni w tygodniu  - od poniedziałku do piątku.
    7. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Jonkowo z siedzibą w Jonkowie przy ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.
    8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty z siedzibą w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn.

     

    Zakres działalności szkoły:
    Uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia oraz zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia szkoła realizuje następujące cele i zadania wynikające z przepisów prawa:

    1. harmonijne przekazywanie uczniom, w tym dzieciom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, rzetelnej wiedzy, kształcenia ich umiejętności i wychowawczego wspomagania ich rozwoju osobowego;
    2. przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
    3. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
    4. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
    5. kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
    6. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
    7. przygotowanie uczniów do dokonywania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy;
    8. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
    9. rozwijanie u młodzieży postawy obywatelskiej, poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny z poszanowaniem polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur świata;
    10. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

    Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki za podstawę swych działań wychowawczych przyjmuje zasady etyki ogólnoludzkiej, a w szczególności kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w Ustawie, respektując wartości, wolność światopoglądową i wyznaniową, w duchu tolerancji i zapobiegania dyskryminacji

    Jak się skontaktować ze Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki?
    adres: ul. Ks. J. Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowo
    telefon: 89 5129 275 - sekretariat, dyrektor lub 89 5129 221 - wicedyrektor, intendentka
    e-mail: sekretariatspjonkowo@jonkowo.pl

    W jakich godzinach pracujemy?

    • poniedziałek - od 7.00 do 15.00
    • wtorek - od 7.00 do 15.00
    • środa - od 7.00 do 15.00
    • czwartek - od 7.00 do 15.00
    • piątek - od 7.00 do 15.00

     

    Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:
    Aby skutecznie komunikować się z naszą szkołą osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:
    napisać pismo na adres: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki, ul. Ks. J. Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowo
    wysłać e-maila na adres: sekretariatspjonkowo@jonkowo.pl
    skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 89 5129 275 - sekretariat, dyrektor lub 89 5129 221 - wicedyrektor, intendentka

    Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:
    Budynek szkoły nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych.
    Możliwy jest alternatywny sposób kontaktu ze szkołą.
     

    Informacje o szkole w polskim języku migowym