• Maszyna

    • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki


     1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie zwany dalej „Szkołą” jest publiczną jednostką budżetową.
     2. Siedziba Szkoły  znajduje się przy ul. Ks. J. Hanowskiego 29 w Jonkowie.
     3. Szkoła  jest publiczną szkołą podstawową.
     4. Zasady rekrutacji  do Szkoły określają odrębne przepisy.
     5. Nauka w Szkole jest bezpłatna.
     6. Zajęcia obowiązkowe odbywają się pięć dni w tygodniu  - od poniedziałku do piątku.
     7. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Jonkowo z siedzibą w Jonkowie przy ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.
     8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty z siedzibą w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn.

      

     Zakres działalności szkoły:
     Uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia oraz zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia szkoła realizuje następujące cele i zadania wynikające z przepisów prawa:

     1. harmonijne przekazywanie uczniom, w tym dzieciom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, rzetelnej wiedzy, kształcenia ich umiejętności i wychowawczego wspomagania ich rozwoju osobowego;
     2. przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
     3. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
     4. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
     5. kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
     6. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
     7. przygotowanie uczniów do dokonywania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy;
     8. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
     9. rozwijanie u młodzieży postawy obywatelskiej, poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny z poszanowaniem polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur świata;
     10. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

     Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki za podstawę swych działań wychowawczych przyjmuje zasady etyki ogólnoludzkiej, a w szczególności kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w Ustawie, respektując wartości, wolność światopoglądową i wyznaniową, w duchu tolerancji i zapobiegania dyskryminacji

     Jak się skontaktować ze Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki?
     adres: ul. Ks. J. Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowo
     telefon: 89 5129 275 - sekretariat, dyrektor lub 89 5129 221 - wicedyrektor, intendentka
     e-mail: sekretariatspjonkowo@jonkowo.pl

     W jakich godzinach pracujemy?

     • poniedziałek - od 7.00 do 15.00
     • wtorek - od 7.00 do 15.00
     • środa - od 7.00 do 15.00
     • czwartek - od 7.00 do 15.00
     • piątek - od 7.00 do 15.00

      

     Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:
     Aby skutecznie komunikować się z naszą szkołą osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:
     napisać pismo na adres: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki, ul. Ks. J. Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowo
     wysłać e-maila na adres: sekretariatspjonkowo@jonkowo.pl
     skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 89 5129 275 - sekretariat, dyrektor lub 89 5129 221 - wicedyrektor, intendentka

     Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:
     Budynek szkoły nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych.
     Możliwy jest alternatywny sposób kontaktu ze szkołą.
      

     Informacje o szkole w polskim języku migowym